Medicinteknisk säkerhetsnätverk

Syftet med MT-säkerhetsnätverket är att personer som arbetar med medicintekniska säkerhetsfrågor och har kunskap inom området ges utökade möjligheter att samverka och dra nytta av varandras arbete, erfarenheter och kontaktnät. Nätverket fångar upp och arbetar aktivt med aktuella frågor kring regelverket för medicintekniska produkter och medicintekniska säkerhetsfrågor.

MT-säkerhetsnätverket samverkar inom exempelvis följande områden:

 • Regelverket för Medicintekniska produkter, författningar, lagar och föreskrifter samt standardisering
 • Avvikelsehantering
 • Risk- och händelseanalyser
 • El- och gassäkerhet
 • Egentillverkning
 • MT-säkerhetsfrågor vid anskaffning och ombyggnation
 • Utbildning av ingenjörer och vårdpersonal

MT-säkerhetsnätverket har en roll som expertråd till LfMT:s styrelse i medicintekniska säkerhetsfrågor. Nätverket genomföra på uppdrag av LfMT:s styrelse, utredningar, tar fram vägledningar och nationella strategier samt ger synpunkter på olika frågeställningar.

MT-säkerhetsnätverket samverkar och samarbetar med förvaltningsgruppen för ReidarMTP kring avvikelsehantering, SI-nätverket i IS/IT-relaterade säkerhetsfrågor för medicintekniska produkter, samt har kontakter med IVO, läkemedelsverket och andra aktörer som t ex SaMTIT.

Nätverket består av gruppledare och representanter från de regioner, landsting och vårdgivare som önskar delta. Det är önskvärt att samtliga regioner/landsting utser en representant i MT-säkerhetsnätverket för att göra arbetet lättare och för att få ett nationellt genomslag.

Dokument

Aktuellt

Nätverket arbetar nu kring flera ämnen:

 • Bevaka ändringar i regelverket med tillämpning av MDR exempelvis ”reprocessing”.
 • Utvärdera egentillverkningar och erfarenheter i samband med covid-19.

 

Kommande ämnesområden

 •  Utreda ansvar för gasanläggning i ambulanser – är detta egentillverkning?
 • Utreda avsteg från leverantörs rekommendationer. Blir ett avsteg automatiskt en egentillverkning?

 

Medlemmar från:

Region Norrbotten
Region Västerbottens
Region Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Region Gävleborg
Region Dalarna
Region Västmanland
Region Uppsala
Capio, St:Göran, Stockholm
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Örebro län
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen
Region Gotland
Region Kronoberg
Region Halland
Region Skåne

Kontakt

Vill du komma i kontakt med nätverket skicka e-post till gruppledare Salvatore Capizzello.