MIS-nätverket

Är ett nätverk bestående av personer från såväl offentlig som privat sjukvård och som arbetar med frågor inom området Medicinsk Teknik och IT. Nätverket har som primärt syfte att runt om i Sverige knyta samman gemensamma intressen och arbeta för ett fortlöpande erfarenhetsutbyte inom detta teknikområde.

MIS-nätverket (tidigare SI-nätverket) har för närvarande ett personmöte/halvår kompletterat med videomöten vid behov. Agendan till mötena sammanställs av gruppledaren. Till dessa möten är medlemmarna fria att lyfta frågeställningar för information, diskussion och eventuellt vidare utredning. Utredningarna genomförs av arbetsutskott som normalt utgörs av medlemmar i nätverket. Avrapportering sker fortlöpande i samband med nätverksmötena.

Nätverket kan också få frågeställningar och utredningsuppdrag från LfMT:s styrelse.

MIS-nätverket består f.n. av medlemmar från:

BD Region Norrbotten
AC Region Västerbotten
Y Region Västernorrland
X Region Gävleborg
W Region Dalarna
C Region Uppsala
AB Region Stockholm
Aleris AB
T Region Örebro län
D Region Sörmland
E Region Östergötland
O Västra Götalandsregionen
F Region Jönköpings län
I Region Gotland
N Region Halland
G Region Kronoberg
K Region Blekinge
M Region Skåne

Exempel på samverkansområden

  • Kravställning IT-infrastruktur både lokalt och nationellt
  • Systemkrav, funktionella och lagkrav (PDL, MDD, osv)
  • IT produkter i vården (ex. mobiltelefoni, patientdatorer, surfplattor, smartphones, etc)
  • Upphandling och avtalsfrågor
  • Integration mellan MTP och andra IT-stöd
  • Informationsutbyte mellan landsting/regioner
  • Riskhantering kopplat till standarder som 80001-1 och 14971

Kontakt

Vill du komma i kontakt med nätverket skicka e-post till gruppledare Måns Ulfsparre.