Verksamhet

LfMTs verksamhet bedrivs till stor del i våra nätverk och förvaltningsgrupper. Kort presentation nedan, mer information finns på respektive grupps egna sida.

Reidar – förvaltar och utvecklar Reidar som är en nationell avvikelsedatabasen för medicintekniska produkter.

MTPReg – förvaltar och utvecklar gemensamt kodregister för enhetligt kodsystem av medicintekniska produkter.

MIS-nätverket – nätverk där vi samarbetar kring frågor inom MT och IT, medicinska informationssystem.

MT-säkerhetsnätverket – nätverk där vi samarbetar kring frågor om medicinteknisk säkerhet.

Verksamhetsutvecklingsnätverket – nätverk där vi samarbetar kring frågor om verksamhetsutveckling inom medicinteknisk verksamhet.

Produktionssystemsnätverket – nätverk där vi samarbetar kring frågor om våra produktionssystem som tex Medusa.

Utöver detta skapas arbetsgrupper inom LfMT för olika specifika frågor efter behov, exempelvis har en arbetsgrupp uppdaterat serviceavtalsmallen till LABU23 och vi har tittat på möjligheten att skapa en gemensam utbildning inom medicinteknisk säkerhet för vårdpersonal.

LfMT anordnar dessutom årligen en konferens för medicintekniska chefer.